Levering & levertijd

Levering.
Indien anders overeengekomen geschiedt de levering volgens de opgegeven verzendkosten.
De wederpartij is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment dat deze worden geleverd.
Indien de wederpartij de afname weigert blijft deze ingebreke volgens afspraken.
Bij weigering worden de goederen door ons bedrijf zelf opgeslagen en alle daaruit voorkomende kosten zijn voor de wederpartij (transport- en opslagkosten).

Levertijden.
Onze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Door ons bedrijf wordt de levertijd bij benadering vastgesteld tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn dan ook nimmer aansprakelijk voor schade of verlies of stagnatie van overschrijding van de vastgestelde levertijden.
Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons hiervan op de hoogte te brengen (schriftelijk).
Wij houden ons het recht voor goederen of diensten in gedeelten te leveren. Dit in overleg en met schriftelijke bevestiging van de wederpartij.
Wij zullen dan tevens elk gedeelte afzonderlijk factureren.