Klantenservice

Toepasselijkheid.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die branderafbouwproducten sluit en op alle overeenkomsten die hier uit ontstaan.
Algemene (inkoop) voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De nederlandse tekst van deze verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertaling daarvan.

Totstandkoming van een overeenkomst.

Het enkel uitbrengen van een offerte of prijsopgave is nog geen reden tot een verkoopovereenkomst
met de wederpartij.

De door ons gemaakte offerte en aanbieding zijn geheel vrijblijvend.
Zeker wat betreft leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering tenzij anders is overeengekomen.
Een offerte-aanbieding vervalt indien dit niet binnen een maand is aanvaard tenzij dit anders in de offerte of aanbieding is aangegeven.
Onder offerte of aanbieding wordt verstaan een voorstel aan de wederpartij tot het komen van een overeenkomst zodanig bepaald dat door aanvaarding een overeenkomst ontstaat.
Onze prijsaanbieding is gebaseerd van de op dat moment gehanteerde prijzen. Zouden deze een wijziging ondergaan dan behouden wij ons het recht deze naar redelijkheid aan te passen.
Door bijvoorbeeld valuta koerswijzigingen en in het geval de leveranciers een prijswijziging doorvoeren.

Levering.

Indien anders overeengekomen geschiedt de levering volgens de opgegeven verzendkosten.
De wederpartij is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment dat deze worden geleverd.
Indien de wederpartij de afname weigert blijft deze ingebreke volgens afspraken.
Bij weigering worden de goederen door ons bedrijf zelf opgeslagen en alle daaruit voorkomende kosten zijn voor de wederpartij (transport- en opslagkosten).

Levertijden.

Onze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Door ons bedrijf wordt de levertijd bij benadering vastgesteld tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn dan ook nimmer aansprakelijk voor schade of verlies of stagnatie van overschrijding van de vastgestelde levertijden.
Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons hiervan op de hoogte te brengen (schriftelijk).
Wij houden ons het recht voor goederen of diensten in gedeelten te leveren. Dit in overleg en met schriftelijke bevestiging van de wederpartij.
Wij zullen dan tevens elk gedeelte afzonderlijk factureren.

Wijzigingen in geleverde zaken.

Wij zijn bevoegd goederen te leveren die op ondergeschikte punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven goederen
Als wij goederen leveren die wezenlijk afwijken van de overeenkomst dan behoudt de wederpartij
zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
De wederpartij dient binnen 3 dagen ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
Wij gaan er van uit dat binnen deze 3 dagen een afwijking kan worden vastgesteld in de levering.
Na deze periode vervalt het recht van de wederpartij ons hiervoor aansprakelijk te stellen.
Deze termijn hanteert ook de leverancier naar ons bedrijf vandaar deze drie dagen.
De wederpartij dient de goederen te controleren volgens bestel en afleveringsbon en de verpakkingen
en tenzij niet anders mogelijk ongeopend te laten. Geopende producten geven een verminderde retour waarde.

Retourzendingen.

Deze worden alleen geaccepteerd na schriftelijke overeenkomst van onze zijde.
De retour kosten zijn voor de wederpartij tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Onder gebreken verstaan wij:

Of de juiste producten zijn geleverd.
Geleverde overeenstemt met kwantiteit en kwaliteit.
Zichtbare gebreken meteen schriftelijk melden bij ons.
Bij toch in gebruik nemen van producten met gebreken vervalt alle aansprakelijkheid tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
Klachten worden door ons serieus en in alle redelijkheid behandeld en indien juist bevonden wordt het gehele of gedeeltelijke factuurbedrag gecrediteerd binnen zeven dagen na bezwaar datum.

Eigendomsvoorbehoud.

De goederen die door ons worden geleverd blijven in eigendom tot de betaling heeft plaats gevonden.
Wij zijn gerechtigd de geleverde goederen die ons eigendom zijn terug te nemen als aan de betalings voorschriften niet wordt voldaan.
Ook houden wij ons het recht voor om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op de wederpartij te verhalen.
Tevens geeft wederpartij ons onherroepelijk volmacht de plaats te betreden waar de geleverde goederen zich bevinden.

Betaling.

Betaling van het factuurbedrag is conform betalingstermijn. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de wederpartij rente verschuldigd van de wettelijke handelsrente artikel 6; 119a BW.
De volledige vordering is opeisbaar indien:

A     De betalingstermijn is overschreden.
B     Bij faillisement of aankomend.
C     Beslag is gelegd op zaken wederpartij.
D     Wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd.
E     Wederpartij onder curuatele wordt gesteld of overlijdt.

Als betaling uitblijft binnen de betalingstermijn is de wederpartij aansprakelijk voor alle gerechtelijke
kosten, dit bedraagt 15% over het openstaande saldo.
Mochten wij hogere kosten hebben dan komen ook deze bij de wederpartij terecht.

Garantie voorwaarden.

Op al onze producten zit fabrieksgarantie. Duur van garantie is per product verschillend  maar minimaal 3 maanden standaard.
Zoals eerder omschreven dienen gebreken binnen drie dagen na leveringen schriftelijk en met fotomateriaal aan ons te worden door gegeven.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het vervoer. Dit dient u als wederpartij
bij de vervoeder te verhalen.

Levertijden.

De levertijd is verschillend maar zal bij bestelling worden vermeld. Echter vertraging veroorzaakt door
verzending is niet verhaalbaar op ons bedrijf. Net zoals kosten uit stagnatie of wat dan ook.

Levering.

De levering vind veelal plaats vanaf leverancier naar de wederpartij (rechtstreeks).
Afhalen behoort ook tot de mogelijkheden net als verzending (indien mogelijk).
Bezorging is mogelijk binnen een straal van 30 kilometer rond onze vestigingsplaats echter
hiervoor geldt een meerprijs.

Verzendkosten.

Rechtstreeks vanaf leverancier geen bijkomende kosten.
Voor goederen via ons bedrijf verzonden betaald u de standaard verzendkosten. Boven de € 200,00 is dit gratis.